Nærbilde av kvinnelig fiolinist

Om kunstnerallianser

Med Musikeralliansen AS har Norge fått sin andre kunstnerallianse og Skandinavia sin femte allianse.

Kunstnerallianser er for de færreste et intuitivt konsept. Alliansene fyller et tomrom der andre tiltak, ordninger og virkemidler langt på vei svikter. Kunstnerallianser har hovedsakelig felles kjennetegn, som fremstår innlysende desto mer man forstår alliansenes rolle.

Til sammen bidrar kunstneralliansene til at profesjonelle frilansmusikere, skuespillere og dansere, sikres økonomiske og sosiale vilkår som ellers er vanlig blant fast ansatte kunstnere.  

Alliansemodellen ble først utviklet i Sverige for 25 år siden. I 1999 ble TeaterAlliansen etablert for svenske skuespillere, deretter kom Dansalliansen i 2006 for dansere og så Musikalliansen i Sverige i 2008 for musikere.

Norge fikk sin første kunstnerallianse i 2012 med etableringen av Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) for både skuespillere og dansere. Musikeralliansen i Norge som ble opprettet i 2023 for frilansmusikere, er dermed siste tilskudd i en lang utvikling for å sikre at alle de store utøvende kunstformene som musikk, teater og dans har et dekkende alliansetilbud.

TeaterAlliansen (Sverige, 1999)

I Sverige har det siden 1999 eksistert en allianse for skuespillere, gjennom etableringen av TeaterAlliansen. TeaterAlliansen skulle møte den offentlig støttede scenekunstens behov for fleksibilitet, trygghet og utvikling av frilansskuespillere.

Grunntanken for denne alliansen var at det offentlige hadde et ansvar for skuespillerne som gikk inn og ut av teatrene. Mange av disse var i korte perioder avhengig av arbeidsledighetstrygd, og man så at disse midlene kunne brukes mer konstruktivt.

TeaterAlliansen har i dag 174 skuespillere ansatt, opp fra 66 ansatte ved etableringen i 1999. For året 2024 mottar TeaterAlliansen et statlig tilskudd på 39,4 millioner svenske kroner. Beløpet skal hovedsakelig sikre antallet ansatte kunstnere, men også brukes til tiltak for karriereomstilling og kompetanseutvikling.

TeaterAlliansen er organisert som et AS (aktiebolagsform AB). Gjennom ansettelsen får skuespillerne økonomisk og sosial trygghet, og kontinuitet i karrieren. TeaterAlliansen jobber for at ansatte skuespillere skal være blant Sveriges mest benyttede skuespillere, gjennom nettverksarbeid og kompetanseutvikling i form av kurs, workshop og seminarier i bransjen.

Kompetanseutviklingstiltak er ikke utelukkende et tilbud for alliansens ansatte, men tilbys også profesjonelle skuespillere generelt. TeaterAlliansen har egne mentorprogram for ansatte, samt et eget mentorprogram for nyutdannede skuespillere for å bygge bro mellom utdanning og yrkesliv.

Dansalliansen (Sverige, 2006)

Dansalliansen i Sverige bygger på de samme prinsippene som TeaterAlliansen, men retter seg mot erfarne frilansdansere. Dansalliansen startet høsten 2006 med 12 dansere, og er nå i 2024 oppe i 75 dansere ansatt, med mål om minst 100 ansatte. Dansalliansen mottar et statlig tilskudd på 20,2 millioner svenske kroner i 2024.

Musikalliansen (Sverige, 2008)

Musikalliansen i Sverige AB ble stiftet i 2008, som den tredje kunstneralliansen i Sverige.

Musikalliansen i Sverige har i dag 160 musikere ansatt og er dermed Sveriges største arbeidsgiver for musikere. Musikalliansen mottar et statlig tilskudd på 32,6 millioner svenske kroner i 2024.

Musikalliansen er organisert som et AS (AB), og eies av partene i arbeidslivet – Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund og Fackförbundet Scen & Films, samt Trygghetsrådet TRS. Det ble ved oppstart slått fast at Musikalliansen skulle betraktes som et hovedsakelig kulturpolitisk innrettet tiltak.

Utøvere innenfor musikkfeltet er en betydelig mer heterogen gruppe enn innenfor skuespiller- og dansefeltet, og opprettelsen av Musikalliansen i Sverige var derfor noe mer komplisert. Frilansere innenfor det offentlige finansierte musikkområdet arbeider ikke bare innenfor statlige eller regionale institusjoner, men også innenfor det frie musikkfeltet med svært ulike uttrykk og arbeidsformer. Typisk for gruppen er at de gjennom året har oppdrag for en rekke forskjellige arbeidsgivere og/eller oppdragsgivere.

I likhet med de øvrige kunstneralliansene, er Musikalliansen i Sverige hovedarbeidsgiver for de ansatte frilansmusikerne, som sikres kontinuitet i yrket i form av fast inntekt. De frilansmusikerne som ansettes i Musikalliansen er de som er mest yrkesaktive innenfor sine områder, og det er ingen kvalitetsbedømming eller behovsprøving ved ansettelsen.

De ansatte fortsetter sin musikalske virksomhet på samme måte som før ansettelsen. Når de får et engasjement (som kan være på en dag, en lengre kontrakt, en turné eller en plateinnspilling), får de permisjon fra Musikalliansen og samtidig forlenges retten til å være ansatt i alliansen. For ansatte med omfattende og mange engasjementer som utøver, kan allianseansettelsen derfor vare gjennom hele deres gjenstående yrkeskarriere.

Musikalliansen i Sverige støtter hele det frie musikklivet gjennom kompetanseutvikling, seminarer og samarbeid med andre aktører på musikkområdet.

Skuespiller- og danseralliansen (Norge, 2012)

Norge fikk sin første kunstnerallianse i 2012 med etableringen av Skuespiller- og danseralliansen AS (SKUDA). Opprinnelig var planen å etablere to ulike allianser, én for skuespillere og én for dansere, men SKUDA endte opp med å representere begge gruppene, noe som i ettertid har blitt ansett som hensiktsmessig.

For tiden er 110 skuespillere og dansere ansatt. SKUDA mottar et statlig tilskudd på 31,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. SKUDA er organisert som et aksjeselskap som eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

SKUDA er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele Norge og er etablert med to hovedformål, som er å styrke utøvende scenekunstnere på den ene siden, og å imøtekomme arbeidsgivernes behov for et fleksibelt arbeidsmarked på den andre.

SKUDA stabiliserer skuespillere og danseres yrkessituasjon som er preget av midlertidige korte ansettelser og oppdrag, og bidrar slik til likestilling mellom midlertidig og faste ansatte kunstnere i hele Norge. Gjennom å øke kunstneres kompetanse og kontinuerlige tilknytning til arbeidslivet medvirker SKUDA til at arbeidsgivere har tilgang til kunstnere, og at publikum nasjonalt og internasjonalt får oppleve kunst av høy kvalitet.

Som arbeidsgiver sikrer SKUDA de ansatte skuespillerne og danserne et kontinuerlig yrkesliv, slik at øvrige arbeidsgivere i bransjen har høyt kompetente kunstnere tilgjengelig for ansettelser eller oppdrag av kort eller lengre varighet. SKUDAs ansatte fremhever betydningen av alliansens langvarige støtte, kolleger og et arbeidsmiljø som gir rom for både trivsel og vekst.

I innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om kunstnermeldingen “Kunstnarkår” i 2024, viste en samlet stortingskomité til at SKUDA har blitt trappet opp under regjeringer utgått fra både høyresiden og venstresiden i Norge. Komiteen merket seg at svært mange aktører på feltet, både fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, understreker at SKUDA fyller en viktig rolle for å sikre flere skuespillere og dansere fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Komiteen understreket også at SKUDA er en arbeidsgiver. Stortingsflertallet påpekte samtidig likheten mellom SKUDA og Musikeralliansen (ref. 2.8.5 Videreføring av Musikeralliansen, Stortingets behandling av Kunsnarkår).

Musikeralliansen (Norge, 2023)

Musikeralliansen AS ble stiftet 18. september 2023. Dette skjedde etter at Musikeralliansen ble tildelt 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2023.

I forkant av dette og i statsbudsjettet for 2022 mottok Creo et tilskudd på 1 million kroner til opprettelse av en musikerallianse, og mer spesifikt den utredningen som ligger til grunn for opprettelsen av Musikeralliansen. I mai 2022 fikk KUD overlevert utredningen fra Creo og NTO: «Skru opp volumet – Utredning om opprettelse av musikeralliansen».

Musikeralliansen AS eies likt av Creo – forbundet for kunst og kultur og Norsk teater- og orkesterforening (NTO), som representanter for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Planen er å sikre ytterligere bred involvering fra relevante aktører på musikkfeltet, både gjennom eierskap, samarbeidspartnere og løpende drift.

Forarbeidet med etablering av Musikeralliansen startet riktignok allerede i 2017, noe som er illustrerende for hvor tidkrevende etableringsfasen er og som også har vært tilfelle for alle øvrige kunstnerallianser.

Det pågår nå et arbeid for å forberede normal drift, samt tilrettelegge for å raskt kunne utlyse stillinger og ansette frilansmusikere. Det forutsettes nødvendige bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjett.