Nå skjer det

Det jobbes nå for fullt med å etablere Musikeralliansen og klargjøre for å ansette frilansmusikere.

I fjor høst ble Musikeralliansen AS stiftet etter å ha fått 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, styret er valgt og daglig leder ansatt.

Vi har allerede levert utredningen som ligger til grunn for etableringen, flertallet på Stortinget har gitt oss positiv oppbakking og nå venter vi på statsbudsjettet for 2025. Går det som vi tror og håper, vil vårt første kull med frilansmusikere bli ansatt i Musikeralliansen i løpet av 2024.

Hvorfor en Musikerallianse og hva er det?

Musikeralliansen AS er en arbeidsgiver for frilansmusikere over hele landet. Musikeralliansen bidrar til å styrke frilanskunstnere på musikkfeltet og imøtekomme kunst- og kulturfeltets behov for fleksibilitet i arbeidsmarkedet.

Musikerne får trygghet og forutsigbarhet i kunstnerkarrieren, kompetanseheving, kollegialt fellesskap og alle fordeler forbundet med støtte, gode rutiner og en god arbeidsgiver.

Musikeralliansen betaler lønn til ansatte musikere i perioder de står uten jobb/mangler engasjement. Gjennom arbeidsforholdet får musikerne mulighet til å være sykemeldt eller ha foreldrepermisjon, samt at alliansen betaler inn pensjonspremie for de ansatte.

Gjennom ansettelse i alliansen får musikerne en jevnere inntekt og en sikrere økonomisk og sosial situasjon sammenlignet med en mer uforutsigbar arbeidssituasjon som frilans, eller om de skulle veksle frilansoppdrag med perioder med arbeidsledighet og behov for dagpenger eller tilsvarende.

Når ansatte musikere spiller konserter, jobber i studio, er i midlertidige ansettelser eller oppdrag hos andre, tar de permisjon uten lønn fra Musikeralliansen AS. Det er krav til mye arbeid utenfor Musikeralliansen, hvis ikke opphører ansettelsen. Stortinget har slått fast at alliansemodellen er en arbeidsgiver og dermed fastsatt et viktig prinsipp.  

Om alliansemodellen

Alliansemodellen bygger på at de mest yrkesaktive innen sine scenekunstområder ansettes, og alliansene jobber aktivt med kompetanseutvikling og formidling for å øke muligheten for styrkede kunstnerskap og flere oppdrag.

Bak alliansemodellen ligger en grunnleggende forståelse for at arbeidsmarkedet for musikere, dansere og skuespillere ikke fungerer på samme måte som for de fleste andre yrkesgruppers normale ansettelsesformer og arbeidslengde. Mens under 5 prosent av alle sysselsatte i Norge (unntatt primærnæringene) er selvstendig næringsdrivende, er flertallet (52,5 prosent) selvstendig næringsdrivende innen kunst og kultur, ifølge Fafo.

Kunstneralliansene fyller et tomrom der andre tiltak, ordninger og virkemidler langt på vei svikter. Alliansemodellen bidrar også med en langsiktighet, et kollegium og kunnskapsinnhenting som ikke bare kommer den enkelte ansatte musiker til gode, men som gir et løft for hele frilansfeltet. Ulike utredninger og evalueringer har dokumentert svært gode erfaringer med kunstneralliansene, både fra statlig hold, alliansene selv og de ansatte kunstnerne.

Alliansene tilbyr kompetanseutvikling og arbeidsfremmende tiltak. Kompetansehevingsprogrammet er ikke kun rettet mot alliansens ansatte, men er også et tilbud for nyutdannede kunstnere og for andre profesjonelle utøvere på de respektive scenekunstområdene.

Kunstneralliansene gir synergier og merverdi for kunstnerne, arbeidsgivere og samfunnet som helhet og er et viktig kulturpolitisk tiltak.

25 år med kunstnerallianser

I år er det 25 årsjubileum for den første kunstneralliansen i Skandinavia. Først ut var TeaterAlliansen i Sverige som ble etablert i 1999 for skuespillere. Deretter ble den svenske Dansalliansen opprettet i 2006. Kort tid etter, i 2008, ble Musikalliansen i Sverige etablert. Musikalliansen er i dag Sveriges største arbeidsgiver for musikere.

Norge fikk sin første kunstnerallianse i 2012 med etableringen av Skuespiller- og danseralliansen AS (SKUDA). 10 år senere ble «Skru opp volumet – Utredning om opprettelse av musikeralliansen» overlevert Kultur- og likestillingsdepartementet. Denne legger grunnlaget for at Norge, i likhet med Sverige, får etablert kunstnerallianser for alle de store utøvende kunstformene som musikk, teater og dans.

Musikeralliansen AS ble stiftet 18. september 2023 av Creo – forbundet for kunst og kultur og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

Styret

Styret består av følgende medlemmer:

Cathrine Nyheim (styreleder)
Musiker, nestleder Creo
Per Erik Larsen (nestleder)
Direktør, Det Norske Kammerorkester
Torunn Reigstad
Orkestersjef, Arktisk Filharmoni
Anders Hovind
Organist/kantor, tidl. nestleder Creo
Solveig Slettahjell
Jazzvokalist, komponist